08-560 320 49 info@drottningholms.se

Vår visselblåsartjänst finner du här

Visselblåsning, från eng. Whistleblowing, är när en person slår larm om oegentligheter. Ofta rör det sig om missförhållanden på den egna arbetsplatsen inom ett privat eller offentligt bolag, organisation eller en myndighet. Visselblåsaren kan också vara en tidigare anställd, underentreprenör, leverantör, kund, aktieägare, styrelseledamot, arbetssökande eller praktikant – alla som har ett nära förhållande till organisationen.

Allt som känns fel är inte visselblåsning

Ett personligt klagomål är inte visselblåsning, utan det måste röra sig om ett missförhållande av större allmänt intresse. Missförhållandena ska handla om om olika olagliga, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra på ett negativt sätt. Exempel på oegentligheter kan vara bland annat:

– Bedrägeri eller korruption
– Trakasserier, mobbning och diskriminering
– Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
– Handlingar som skadar miljön eller egendom
– Medvetna lagöverträdelser

Personliga klagomål kan handla om medarbetares beteende, att man känner sig orättvist behandlad eller att företaget brutit mot lagen om anställningsskydd. Sådana klagomål hör inte till visselblåsarkanalen utan ska hanteras till exempel av personalavdelningen.

Här rapporterar du

 

Här rapporterar du missförhållanden eller olämpligt beteende inom Drottninghoms Entreprenad AB. Du kan vara anonym. Klicka på knappen nedan för att komma till vårt formulär.

Vår visselblåsartjänst säkerställer att vi på Drottningholms Entreprenad AB följer lagen.

Läs mer om visselblåsarlagen

Vad innebär visselblåsarlagen?

Lagen innebär i korthet att skyddet för den som larmar om oegentligheter på sin arbetsplats förstärks ytterligare. I maj 2021 antog regeringen en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Visselblåsarlagen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, trädde sedan i kraft den 17 december 2021. Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om skydd för visselblåsare och att det ska finnas en fungerande visselblåsarfunktion i organisationen.

Vem behöver en visselblåsartjänst och när ska den finnas på plats?

17 juli 2022 för verksamhetsutövare som driver privat verksamhet och har 250 eller fler anställda samt offentliga arbetsgivare (till exempel kommuner).
17 december 2023 för verksamhetsutövare som driver privat verksamhet och har 50-249 anställda.

Vem skyddas av visselblåsarlagen?

Lagstiftningen sträcker sig längre än att bara skydda de anställda. Den inkluderar också tidigare anställda, leverantörer, aktieägare, volontärer, arbetssökande och personer som hör till företagets ledning och tillsynsorgan. Lagen skyddar också individer som hjälper eller på något sätt stöder visselblåsaren. Skyddet består av förbud att hindra eller försöka hindra rapportering och att på grund av rapportering vidta repressalier, såsom uppsägning eller annan bestraffning på arbetsplatsen.

Vad säger visselblåsarlagen om rapportering?

Visselblåsarlagen innehåller även bestämmelser om att interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning ska finnas på plats i organisationen. Detta betyder att organisationer behöver ha en fungerande visselblåsarfunktion som uppfyller lagkraven.

I lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ställs det krav på bland annat:

– Skyldighet att ha kanaler och förfaranden.
– Gemensamma kanaler och förfaranden.
– Skyldighet att utse behöriga personer eller enheter.
– Dokumentation av kanaler och förfaranden.
– Utformning av kanaler och förfaranden.
– Information som verksamhetsutövaren ska lämna.
– Uppgiftsskyldighet i det allmännas verksamhet.

Det förväntas av organisationer att upprätta ett systematiskt sätt att hantera visselblåsningar, vilket kan hanteras internt eller med extern hjälp.